චරිතය

කියවන්න

චරිතය

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "චරිතය" in Sinhala චරිතය Sinhala nom.1 ඇගේ චරිතය Indefinite article

Nyamfowa 3:11

කියවන්න

Nyamfowa 3:11

දෙවියන්වහන්සේ ආදරය කරනවා සාධාරණත්වය. #දෙවියන්වහන්සේ #ආදරය කරනවා #සාධාරණත්වය

උසාවිය

කියවන්න

උසාවිය

Add උසාවිය in Sinhala to your vocabulary. උසාවිය /-u-saා-vaි-ya/ Examples of උසාවිය Indefinite art

Witkoppen Clinic: හොඳ රෝහල අනියමාර්ථ විශේෂණය

කියවන්න

Witkoppen Clinic: හොඳ රෝහල අනියමාර්ථ විශේෂණය

තීරණය ඔවුහු ඉඳිකරනවා රෝහල අනියමාර්ථ විශේෂණය. රෝහල ගේ නම වේ Witkoppen Health and Welfare Centre. කොහ

පාඩම

කියවන්න

පාඩම

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "පාඩම" in Sinhala පාඩම Sinhala nom.1 ඔබලා ඉගෙන ගන්න පාඩම Indefinite

භාෂාව

කියවන්න

භාෂාව

Add "භාෂාව" in Sinhala to your vocabulary. භාෂාව, nom /භාෂා-va/ Examples of භාෂාව Indefinite artic

නිවස

කියවන්න

නිවස

Add "නිවස" in Sinhala to your vocabulary. නිවස, nom.1 /-naි-va-sa/ Examples of නිවස Indefinite art

පහදා දීම

කියවන්න

පහදා දීම

Add "පහදා දීම" in Sinhala to your vocabulary. පහදා දීම, nom.1 /-pa-ha-daා -daී-ma/ Examples of පහදා

සම්ප්‍රදාය

කියවන්න

සම්ප්‍රදාය

Add "සම්ප්‍රදාය" in Sinhala to your vocabulary. සම්ප්‍රදාය, nom.1 /-sa-ma්-pa්‍-ra-daා-ya/ Examples