වර්තමාන වචනය: වෙබ් අඩවිය

කියවන්න

වර්තමාන වචනය: වෙබ් අඩවිය

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "වෙබ් අඩවිය" in Sinhala වෙබ් අඩවිය Sinhala nom.1 ඔබේ වෙබ් අඩවිය Ind

වර්තමාන වචනය: පාරිභෝගිකයා

කියවන්න

වර්තමාන වචනය: පාරිභෝගිකයා

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "පාරිභෝගිකයා" in Sinhala පාරිභෝගිකයා Sinhala nom.1 හොඳ පාරිභෝගිකයා

වර්තමාන වචනය: විද්යුත් තැපෑල

කියවන්න

වර්තමාන වචනය: විද්යුත් තැපෑල

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "විද්යුත් තැපෑල" in Sinhala විද්යුත් තැපෑල Sinhala nom.1 අච්චු ගසනව

හොඳ ව්‍යාපාරය

කියවන්න

හොඳ ව්‍යාපාරය

Learn new vocabulary from the Sinhala Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good bu

වර්තමාන වචනය: හයිඩ‍්‍රජන්

කියවන්න

වර්තමාන වචනය: හයිඩ‍්‍රජන්

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "හයිඩ‍්‍රජන්" in Sinhala හයිඩ‍්‍රජන් Sinhala sci ශබ්දකෝෂය Sinhala

වර්තමාන වචනය: ඉලෙක්ට්‍රෝනය

කියවන්න

වර්තමාන වචනය: ඉලෙක්ට්‍රෝනය

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "ඉලෙක්ට්‍රෝනය" in Sinhala ඉලෙක්ට්‍රෝනය Sinhala sci ශබ්දකෝෂය Sinha

වර්තමාන වචනය: පරමාණුව

කියවන්න

වර්තමාන වචනය: පරමාණුව

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "පරමාණුව" in Sinhala පරමාණුව Sinhala sci ශබ්දකෝෂය Sinhala ශබ්දකෝ

වර්තමාන වචනය: හීලියම්

කියවන්න

වර්තමාන වචනය: හීලියම්

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "හීලියම්" in Sinhala හීලියම් Sinhala sci ශබ්දකෝෂය Sinhala ශබ්දකෝ

වර්තමාන වචනය: ප්‍රෝටෝනය

කියවන්න

වර්තමාන වචනය: ප්‍රෝටෝනය

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "ප්‍රෝටෝනය" in Sinhala ප්‍රෝටෝනය Sinhala sci.1 ශබ්දකෝෂය Sinhala