හෙලෝ

කියවන්න

හෙලෝ

Add "හෙලෝ" in Sinhala to your vocabulary. හෙලෝ, exc /-haෙ-laෝ/ Examples of හෙලෝ Usage: මිතුරා හෙලෝ

කරුණාකර

කියවන්න

කරුණාකර

Add "කරුණාකර" in Sinhala to your vocabulary. කරුණාකර, adv /-ka-raුණා-ka-ra/ Examples of කරුණාකර Usa

ඔව්

කියවන්න

ඔව්

Add "ඔව්" in Sinhala to your vocabulary. ඔව්, exc /-o-va්/ Sinhala Library (පොත Series 11) English:

සිංහල Numbers Zero To 20

කියවන්න

සිංහල Numbers Zero To 20

Sinhala: Count From Zero To Twenty 0 සිංහල 0 ශුන්ය 1-10 1 - එක 2 - දෙක 3 - තුන 4 - හතර

"One, 1" in සිංහල

කියවන්න

"One, 1" in සිංහල

ශුන්ය: 0. එක: 1. සිංහල Dictionary ශුන්ය එක #ශුන්ය #එක

තුන

කියවන්න

තුන

Add "තුන" in Sinhala to your vocabulary. තුන, adj /-taු-na/ Examples of තුන Usage: තුන; 3. Sinhala

හතර

කියවන්න

හතර

Add "හතර" in Sinhala to your vocabulary. හතර, adj /-ha-ta-ra/ හතර in other languages What is හතර? _

පහ

කියවන්න

පහ

පහ: 5. ශුන්ය, ශුන්ය. එක, එක. දෙක, දෙක. තුන, තුන. හතර, හතර. පහ, පහ. සිංහල Dictionary ශුන්ය එක දෙක තු