වගුව

කියවන්න

වගුව

Add "වගුව" in Sinhala to your vocabulary. වගුව, nom.1 /-va-gaු-va/ Examples of වගුව Indefinite art

My Body In Sinhala

කියවන්න

My Body In Sinhala

Learn vocabulary about the body in Sinhala. Sinhala Library Books English: My Body in Sinhala Franç

ළදරු

කියවන්න

ළදරු

Sinhala ළදරු, nom.1 /ළ-da-raු/ Sinhala / මම වුවමනා කරනවා ළදරු අනියමාර්ථ විශේෂණය /// අපි වුව

Hello In Sinhala

කියවන්න

Hello In Sinhala

Learn new vocabulary from the Sinhala Library Book Series 11. Start a conversation in Sinhala. Hello

A Good Life Sinhala

කියවන්න

A Good Life Sinhala

Learn new vocabulary from the Sinhala Library Book Series 16. Books in this series give you the word

නිවස

කියවන්න

නිවස

සිංහල නිවස, nom.1 /-naි-wa-sa/ සිංහල / මම ඉඳිකරනවා නිවස අනියමාර්ථ විශේෂණය /// අපි ඉඳිකරනවා

පවුල

කියවන්න

පවුල

Sinhala පවුල, nom.1 /-pa-vaු-la/ Sinhala / මම ඇත මගේ පවුල /// අපි ඇත අපේ පවුල / ඔබ ඇත ඔබේ

සහෝදරයා

කියවන්න

සහෝදරයා

Add "සහෝදරයා" in Sinhala to your vocabulary. සහෝදරයා, nom.1 /-sa-haෝ-da-ra-yaා/ Examples of සහෝදරයා

අක්කා

කියවන්න

අක්කා

Sinhala අක්කා, nom.1 /-a-ka්-kaා/ Sinhala / මම ඇත අක්කා අනියමාර්ථ විශේෂණය /// අපි ඇත අක්කා