උසාවිය

කියවන්න

උසාවිය

Add උසාවිය in Sinhala to your vocabulary. උසාවිය /-u-saා-vaි-ya/ Examples of උසාවිය Indefinite art

දන්නවා

කියවන්න

දන්නවා

Add "දන්නවා" in Sinhala to your vocabulary. දන්නවා, act /-da-na්-na-vaා/ Examples of දන්නවා Usage:

Sinhala Tourist Dictionary

කියවන්න

Sinhala Tourist Dictionary

A companion Sinhala colouring book to "Five Interesting Rural Towns in Ghana" for children. Colour

Nyamfowa 3:11

කියවන්න

Nyamfowa 3:11

දෙවියන්වහන්සේ ආදරය කරනවා සාධාරණත්වය. #දෙවියන්වහන්සේ #ආදරය කරනවා #සාධාරණත්වය

ඔවුහු

කියවන්න

ඔවුහු

Freetown, Huambo සහ Ibadan. Freetown මම යන්න, යන්න, යන්න. ඔබ යන්න, යන්න, යන්න. ඇය යන්න, යන්න, යන්න.

නම

කියවන්න

නම

Add "නම" in Sinhala to your vocabulary. නම, nom /-na-ma/ Examples of නම Usage: මගේ නම Indefinite a

ඉස්කෝලය

කියවන්න

ඉස්කෝලය

Add "ඉස්කෝලය" in Sinhala to your vocabulary. ඉස්කෝලය, nom.1 /-i-sa්-kaෝ-la-ya/ Examples of ඉස්කෝලය