අක්කා

කියවන්න

අක්කා

Add "අක්කා" in Sinhala to your vocabulary. අක්කා, nom Colombo Sinhala /-a-ka්-kaා/ Examples of අක්ක

පවුල

කියවන්න

පවුල

Add "පවුල" in Sinhala to your vocabulary. පවුල, nom Colombo Sinhala /පවු-la/ Examples of පවුල Inde