ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.

Sua වේ විද්යුත් තැපෑල. Sua වුවමනා කරනවා ඔබේ කාලය ගේ මිනිත්තුව 3.

අරඹනවා වර්තමාන!

ශබ්දකෝෂය: Sinhala -

  • වර්තමාන වචනය: ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය
  • සේවාව
  • පොළව
  • කොට්ටය
  • දුරකථනය
  • සෝෆා
  • රූපවාහිනී