ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.

Sua kasahorow වේ ලිපිය ප්‍රවෘත්ති විද්යුත් තැපෑල. Sua kasahorow වුවමනා කරනවා මිනිත්තුව 3 ගේ ඔබේ කාලය. Sua kasahorow වේ නිදහස්.

හොත් ඔබ වැඩෙනවා සදාකාලික දවස. අරඹනවා වර්තමාන.

  • ආදරය
  • සාමය
  • ප්‍රඥාව