ඉගෙන ගන්න අඩංගු කිරීම, [nom:sinhala] තුළ.

Sua kasahorow වෙන්න [nom:letter] [nom:news] විද්යුත් තැපෑල. Sua kasahorow [act:need] [nom:minute] 3 ගේ ඔබේ කාලය. Sua kasahorow වෙන්න [adj:free].

හොත් ඔබ [act:grow] [adj:every] දවස. අරඹනවා වර්තමාන.

  • Nom:Love
  • Nom:Peace
  • Nom:Wisdom

    Get a new idea in Sinhala every day.