චරිතය

කියවන්න

චරිතය

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "චරිතය" in Sinhala චරිතය Sinhala nom.1 ඇගේ චරිතය Indefinite article

Nyamfowa 3:11

කියවන්න

Nyamfowa 3:11

දෙවියන්වහන්සේ ආදරය කරනවා සාධාරණත්වය. #දෙවියන්වහන්සේ #ආදරය කරනවා #සාධාරණත්වය

උසාවිය

කියවන්න

උසාවිය

Add උසාවිය in Sinhala to your vocabulary. උසාවිය /-u-saා-vaි-ya/ Examples of උසාවිය Indefinite art

Witkoppen Clinic: හොඳ රෝහල අනියමාර්ථ විශේෂණය

කියවන්න

Witkoppen Clinic: හොඳ රෝහල අනියමාර්ථ විශේෂණය

තීරණය ඔවුහු ඉඳිකරනවා රෝහල අනියමාර්ථ විශේෂණය. රෝහල ගේ නම වේ Witkoppen Health and Welfare Centre. කොහ

රක්ෂාව Johannesburg තුළ

කියවන්න

රක්ෂාව Johannesburg තුළ

තීරණය ජනතාව ජීවත් වෙනවා Johannesburg තුළ. කවුද?: Johannesburg ගේ ජනතාව. කවදා?: බදාදා. ජනවාරි 01, 20

පාඩම

කියවන්න

පාඩම

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "පාඩම" in Sinhala පාඩම Sinhala nom.1 ඔබලා ඉගෙන ගන්න පාඩම Indefinite

භාෂාව

කියවන්න

භාෂාව

Add "භාෂාව" in Sinhala to your vocabulary. භාෂාව, nom /භාෂා-va/ Examples of භාෂාව Indefinite artic

නිවස

කියවන්න

නිවස

Add "නිවස" in Sinhala to your vocabulary. නිවස, nom.1 /-naි-va-sa/ Examples of නිවස Indefinite art

පහදා දීම

කියවන්න

පහදා දීම

Add "පහදා දීම" in Sinhala to your vocabulary. පහදා දීම, nom.1 /-pa-ha-daා -daී-ma/ Examples of පහදා